Hoppa till innehållet

Lantmäteriet

Avancerad sökning

Läs mer, närliggande information

Sökalternativ

Läs mer

Avtalstjänst

Aktuellt

Historiska kartor upphör 14:e oktober

2022-09-19

Fredag den 14/10 kommer den här versionen av Historiska kartor att avvecklas. En ersättare finns redan på plats, gå in på den nya tjänsten https://historiskakartor.lantmateriet.se. Hör av dig till oss på e-tjanster@lm.se om du saknar något.

Här söker du direkt i de olika arkiven. Stjärna (*) markerar obligatoriska fält. Du kan endast söka i ett av de fyra arkiven åt gången.

Visa hjälptext

Lantmäterimyndigheternas arkiv
Lantmäterimyndigheternas arkiv är här ett virtuellt arkiv som innefattar både de kommunala och de statliga lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv. Här finns bl.a. 1700- och 1800-talets skifteskartor och många andra lantmäteriförrättningar före år 1928.

Lantmäteristyrelsens arkiv
Från LMS-arkivet visas material från år 1630 fram till 1928. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, sockenkartor, stadskartor, geometriska jordeböcker samt handritade kopior av storskifteskartor och en del annat förrättningsmaterial från lantmäterimyndigheternas arkiv.

Rikets allmänna kartverks arkiv
Från RAK-arkivet visas Ekonomiska kartan, Generalstabskartan och den s.k. Häradsekonomiska kartan; tre bladindelade kartserier som beskriver topografi, ekonomi, bebyggelse och kommunikationer under 1800 - 1900-talet.

Djurgårdskartor
Ett urval av de mest intressanta kartorna från Kungliga Djurgårdens förvaltning från 1630-talet fram till 1930-talet har skannats i ett samarbete med Lantmäteriet och visas här.

Ange sökvillkor förLantmäteristyrelsens arkiv
 • Visa hjälptext
 • Dessa kartor är från udda serier, ofta småskaliga kartor, som går över länsgränser

 • Visa hjälptext
 • Landet är numera indelat i 21 län. Länsindelningen i arkiven är gjord på 1920-talet och stämmer inte alltid överens med dagens länsgränser.

 • Visa hjälptext
 • Socken var en administrativ indelning av landet. Vid olika reformer har socknarna ersatts av nuvarande kommuner. Sockenindelningen i arkivet är gjord på 1920-talet. Vilka socknar som finns och vad de har för förkortningar kan du läsa här

 • Visa hjälptext
 • Sökbegrepp som används här omfattar de städer, bebyggelser, samhällen och byar som gällde på 1920-talet.

 •  >=1600
 • Visa hjälptext
 • Här görs sökning på lantmätaren som verkställt karteringen när sådan uppgift finns.

 • Visa hjälptext
 • Benämning av den lantmäteriförrättning vid vilken kartan upprättades.

 • Visa hjälptext


 • Ett urval av Lantmäteristyrelsens kartor finns digitala, dock inte alla. Kontakta Riksarkivet i Stockholm.

 • Visa hjälptext

 • Ibland förekommer det att förrättningar berör flera orter än den valda. Akter/kartor till dessa måste sökas separat med hjälp av denna funktion. Berör förrättningen angränsande socken/län visas även dessa akter/kartor.

Ange sökvillkor för Lantmäterimyndigheternas arkiv
 • Visa hjälptext
 • Landet är numera indelat i 21 län. Länsindelningen i arkiven är gjord på 1920-talet och stämmer inte alltid överens med dagens länsgränser.

 • Visa hjälptext
 • Kommun
  Välj kommun i rullisten.


  Socken
  Socken var en administrativ indelning av landet. Vid olika reformer har socknarna ersatts av nuvarande kommuner. Sockenindelningen i arkivet är gjord på 1920-talet. Vilka socknar som finns och vad de har för förkortningar kan du läsa här


  Arkivserie
  Andra större kartserier som sträcker sig över sockengränserna.

 • Visa hjälptext
 • Traktnamn
  Välj den trakt du söker i listan. Trakt kan vara t.ex by, stadsdel etc.


  Akt
  Den minsta sökbara enheten i arkivet, den kan rymma skrivna handlingar och/eller en eller flera kartor. Akt skrivs som den redovisas i Fastighetsregistret, t ex 05-ÖDJ-276 (länskod-sockenkod-löpnummer) eller 2103-98/54 (kommunkod-årsserie-löpnummer).

 • Välj den trakt du söker i listan. Trakt kan vara t.ex by, stadsdel etc.

  Den minsta sökbara enheten i arkivet, den kan rymma skrivna handlingar och/eller en eller flera kartor. Akt skrivs som den redovisas i Fastighetsregistret, t ex 05-ÖDJ-276 (länskod-sockenkod-löpnummer) eller 2103-98/54 (kommunkod-årsserie-löpnummer).

 •  >=1600
 •  <=1928
 • Visa hjälptext
 • Benämning av den lantmäteriförrättning vid vilken kartan upprättades.

Ange sökvillkor förRikets allmänna kartverks arkiv
 • Visa hjälptext

  Ekonomiska kartan
  (1935-1978) baseras på flygfotografier och redovisar bl.a. fastigheter och registerbeteckningar, bebyggelser och markanvändning. Innehåller även ett stort antal ortnamn.

  Generalstabskartan
  (1827-1971) beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikation, bebyggelse och översiktlig markanvändning.

  Häradsekonomiska kartan
  (1859-1934) baseras på laga skifteskartor och ger en bra överblick av markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikation och gränser.

Ange sökvillkor för Samfällighetsföreningsregistrets arkiv
 • Visa hjälptext
 • Landet är numera indelat i 21 län. Länsindelningen i arkiven är gjord på 1920-talet och stämmer inte alltid överens med dagens länsgränser.

 • Visa hjälptext
 • Välj kommun i rullisten.

 • Du måste fylla i något av alternativen nedan. (Namn, Organisationsnr eller Aktbeteckning)

 • Visa hjälptext
 • I föreningarnas namn ingår oftast ord som "samfällighetsförening", "samfällighet", "gemensamhetsanläggning", "vägförening", "vägsamfällighet" och dylikt som informerar om föreningens typ och karaktär. Observera att det finns många snarlika namn som kan vara vilseledande.
  Söktips: Sök med hjälp av * på del av föreningsnamnet (t.ex. Berg* eller *berg*).

 • Visa hjälptext
 • Föreningens organisationsnummer har ett format med 10 tecken i arkivet (ex. 7134567890).
  Söktips: Sök med hjälp av * på del av organisationsnummret (t.ex. 71* eller *90*).

 • Visa hjälptext
 • Aktbeteckning är den minsta sökbara enheten i arkivet (enskilda handlingar kan inte sökas). Format för aktbeteckning ser ut så här: SFRÅÅÅÅ-löpnummer, t.ex. SFR2013-45
  Söktips: Sök med hjälp av * på del av Aktbeteckning (t.ex. SFR2013* eller *-45*).

Ange sökvillkor förDjurgårdskartor
 •  >=1600

Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Tel 026-63 36 16

Besöksadress huvudkontor, Lantmäterigatan 2C

© Lantmäteriet historiska-kartor@lm.se